Home

Download schoolgids

Bevorderingsreglement

Inleiding

In dit document zijn de bevorderingsnormen opgenomen die gehanteerd worden op het Maarten van Rossem.

Definities

De onderdelen die voor het bepalen van het rapportcijfer meetellen zijn alle toetsen, werkstukken, verslagen en presentaties.

Berekening rapportcijfer

Er zijn 4 perioden. Per periode wordt een cijfer gegeven. De cijfers op het rapport zijn op basis van een voortschrijdend gemiddelde. Het cijfer op het eindrapport is het gewogen gemiddelde van de cijfers van het gehele jaar . Bij de overgangsbepaling kijken we naar deze eindlijst.

Bespreekgeval

Wanneer een leerling op basis van de cijfers volgens de bevorderingsnormen in de categorie ‘bespreekgeval’ valt, beslist de docentenvergadering. De vergadering kan dan kiezen uit de volgende opties: bevorderen en niet bevorderen.

In bijzondere (persoonlijke) omstandigheden heeft de locatiedirecteur de bevoegdheid een besluit tot ontheffing van de bevorderingsnormen te nemen.

Bevordering naar leerjaar 2

Een leerling wordt bevorderd  naar leerjaar 2 BL/KL als:

  • Er maximaal twee berekende onvoldoendes op het rapport staan
  • In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval.

Een 5 is één berekende onvoldoende
Een 4 is twee berekende onvoldoendes
Een 3 is drie berekende onvoldoendes

Als een leerling een bespreekgeval is neemt de vergadering een besluit op basis van meerderheid van stemmen.

Bevordering naar leerjaar 3

Een leerling wordt bevorderd  naar leerjaar 3 BL/KL als:

  • Er maximaal twee berekende onvoldoendes op het rapport staan
  • In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval.

Een 5 is één berekende onvoldoende
Een 4 is twee berekende onvoldoendes
Een 3 is drie berekende onvoldoendes

Als een leerling een bespreekgeval is neemt de vergadering een besluit op basis van meerderheid van stemmen.  Bij bespreekgevallen wordt ook gekeken naar de cijfers voor de keuzevakken in de bovenbouw.

Bevordering naar leerjaar 4

Toepassing

Voor de toepassing van de overgangsnormen tellen alle gegeven vakken gelijkwaardig mee met uitzondering van Nederlands en het Beroepsgerichte profielvak, beide vakken mogen slechts 1 x 5 bevatten.

Compensatie

Als er een mogelijkheid is een onvoldoende te compenseren, dan kan dit uitsluitend met behulp van examenvakken.

Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 BL/KL als:

  • alle cijfers 6 of hoger zijn,
  • of - er 1 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn,
  • of - er 1 x 4 is en minimaal  1 x 7 en alle overige cijfers 6 of hoger zijn,
  • of - er 2 x 5 is en minimaal 1 x 7 en alle overige cijfers 6 of hoger zijn

Er wordt uitgegaan van het eindrapportcijfer (ED vermelding in magister) en het betreft een naar boven afgerond cijfergemiddelde. 

- Lichamelijke opvoeding (lo) is met een voldoende afgesloten
Er mogen geen INH en/of lege plekken zonder verklaring in Magister staan voor de AVO vakken

  • In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval en neemt de vergadering een besluit op basis van meerderheid van stemmen.

Voor leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg kan een besluit genomen worden voor voortgang op de basisberoepsgerichte leerweg. Dit zal altijd met de ouders besproken worden.

Download de schoolgids 2023-2024!