Home

Download schoolgids

Ondersteuning & begeleiding

Het Maarten van Rossem staat bekend om de goede begeleiding aan leerlingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij het fijn hebt op school en dat je goed presteert. Hoe wij deze begeleiding precies zien en hoe onze ondersteuning er precies uitziet, staat in ons Ondersteuningsprofiel. Kort samengevat komt het erop neer dat wij jou en jouw ouders op verschillende manieren ondersteuning en begeleiding (kunnen) bieden:

 

Mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt op school. De mentor helpt jou je eigen zaken goed op orde te hebben. Zit jij in de onderbouw en heb jij een opdracht afgerond? Dan tekent de mentor jouw weektaakkaart af. De mentor houdt bijvoorbeeld ook jouw cijfers bij en je aan- en afwezigheid.

Iedere week heb je mentoruren. In het mentoruur bespreekt de mentor welke projecten er op school zijn en allerlei praktische zaken. Het mentoruur is bedoeld voor alles wat er op school gebeurt, maar ook om jou te coachen. De mentor is namelijk ook jouw coach. Jullie spreken jouw leer- en ontwikkelingsdoelen af. Tijdens coachingsgesprekken evalueren jullie hoe het met jouw doelen staat.

In de onderbouw heb je maar liefst 3 mentoruren per week:

  • Het 1e mentoruur is aan het begin van de week. Dan bespreekt de mentor met jou en jouw klasgenoten wat jullie die week gaan doen.

 

  • Halverwege de week is het 2e mentoruur. Dit is het coachingsuur en gaat het meer over de vraag: hoe is het met jou en lukt het om jouw doelen te behalen? Het coachingsuur is dus gericht op zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als op jouw doelen.

 

  • Het 3e mentoruur is aan het einde van de week. Dan bespreek je met de mentor of alles is gelukt wat je die week wilde doen.


In de bovenbouw zie je de mentor minder vaak. Dat is ook niet nodig, omdat jij dan al heel goed weet hoe het op school werkt. Jij bent dan ook al een stuk zelfstandiger dan in de eerste schooljaren.

Zit je ergens mee? Dan is de mentor er ook voor jou. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met plannen of met een vak, of als je een probleem hebt. Op veel vragen heeft de mentor antwoord en anders zorgt de mentor, samen met jou, dat er een antwoord of oplossing komt.

Voor jouw ouders is de mentor ook het aanspreekpunt. De mentor neemt met jouw ouders contact op als er iets met jou aan de hand is op school. Eventuele problemen of tegenslagen lost de mentor graag ook samen met jouw ouders op. Omgekeerd werkt dat ook zo. Jouw ouders kunnen ook met de mentor contact zoeken. Bijvoorbeeld als er (thuis) iets aan de hand is wat invloed heeft op jouw functioneren. Of als zij zich ergens zorgen over maken.
 

Ondersteuningsteam

Als de mentor jouw vraag of probleem niet zomaar kan oplossen, neemt hij contact op met het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de leerlingbegeleiders en het ABC-team. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van de expertise van de schoolmaatschappelijk werker, jongerencoaches en leerplichtambtenaren. Op basis van jouw vraag of probleem bekijken deze begeleiders welke ondersteuning jij nodig hebt. En wie jou daar het beste bij kan helpen.

Als jouw ondersteuning meer tijd vraagt, stelt het ondersteuningsteam samen met jou een ontwikkelingsperspectief op. Daarin staat welke ondersteuning jij nodig hebt. En ook wat jouw ontwikkelingsdoelen zijn. Een onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is het plan van aanpak, met wat de komende tijd precies gaat gebeuren. En wat van iedereen wordt verwacht.

Vaak zijn ouders aanwezig bij de gesprekken over de ondersteuning. Ouders moeten ook altijd toestemming geven voor de voorgestelde hulp of ondersteuning. Daarnaast wordt het opgestelde ontwikkelperspectief en plan van aanpak met jouw ouders besproken. Ieder jaar bespreken jij, jouw ouders en het ondersteuningsteam samen de vooruitgang. Het ondersteuningsteam nodigt jullie dan uit voor een evaluatiegesprek. Wij zien dit als een vorm van ouderbetrokkenheid. Tenslotte zijn we samen verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling.
 

ZAT-team

Soms is de ondersteuning die jij nodig hebt, niet op school aanwezig. In dat geval schakelt de school het Zorgadviesteam (ZAT-team) in. Het ZAT-team bestaat naast de begeleiders van het ondersteuningsteam uit het Bureau Leerlingenzaken van de gemeente, het wijkteam, de jeugdzorg- en jongerenorganisatie Pactum / Rijnside en de schoolarts.

Regelmatig is er een overleg waar al deze partijen bij aanwezig zijn, onder leiding van de ondersteuningscoördinator van het Maarten van Rossem. Het team bespreekt tijdens dit overleg jouw situatie (en die van leerlingen met ook complexe vragen).
 

Plus-arrangement

Voor leerlingen met grote leerachterstanden en een aantoonbare sociaal emotionele problematiek heeft het Maarten van Rossem een speciale voorziening: VMBO+. Hierin bieden wij het zogenaamde ‘plus-arrangement’. Dit betekent dat je in een kleinere klas komt en veel minder verschillende docenten krijgt. Vaak maar 3 of 4. Ook kun je rekenen op intensieve begeleiding van docenten die hier extra veel kennis van hebben. In de onderbouw zit je met leerlingen in de klas die ook extra begeleiding nodig hebben.

In de bovenbouw houd je dit plus-arrangement, maar is de aanpak wel anders. Je krijgt dan vooral individuele begeleiding.

Het plus-arrangement is een initiatief van het samenwerkingsverband Arnhem. Het Maarten van Rossem is door het samenwerkingsverband aangewezen als school die deze speciale ondersteuning mag aanbieden.

Meer weten over VMBO+ en het plus-arrangement? Bekijk dan het ‘ondersteuningsprofiel‘ (2.4).

Pedagogisch conciërge

Op het Maarten van Rossem hebben we een pedagogisch conciërge. Niet alleen houdt hij een oogje in het zeil, óók kun je voor allerlei praktische zaken bij hem terecht. Onze pedagogisch conciërge kent de leerlingen en vaak ook hun ouders en (thuis)situatie.

Download de schoolgids 2019-2020!