Home

Download schoolgids

Ondersteuningsprofiel

Inleiding

Wij willen dat al onze leerlingen onze school verlaten met een diploma dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Sommige leerlingen hebben hier ondersteuning bij nodig. Of een leerling ondersteuning nodig heeft en hoe dat eruit gaat zien, is afhankelijk van zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Om dit helder te krijgen, gaat de school in ieder geval in gesprek met ouders en de leerling.

De ondersteuning kan licht of kortdurend zijn, maar ook intensief en langdurend. De school zet daarvoor budget en deskundigen in. Soms is het ook nodig om deskundigen van buiten de school in te zetten, bijvoorbeeld van jeugdzorg en/of jeugdgezondheidszorg.

In dit SOP beschrijven wij welke ondersteuningsmogelijkheden onze school heeft.

1.1 – Grenzen aan ondersteuning

In de praktijk kan het voorkomen dat het niet mogelijk blijkt om de ondersteuning te bieden zoals in dit document is beschreven. Dit kan het geval zijn wanneer:

 • het aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag (te) groot is
 • de combinatie van ondersteuningsvragen binnen een klas (te) complex is.

We zoeken dan samen met ouders en de leerling naar andere mogelijkheden.

Ook kan het zijn dat de problemen die een leerling ervaart niet school gerelateerd zijn. In dat geval adviseren we ouders, vaak in overleg met deskundigen van buiten de school, over mogelijkheden voor begeleiding of onderzoek buiten het onderwijs.

Wanneer wij inschatten niet tegemoet te kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, dan informeren wij bij collega-scholen. Wanneer dit overleg niet leidt tot plaatsing op een andere school, gaat de school in overleg met het Samenwerkingsverband. De school waar de leerling is aangemeld behoudt de zorgplicht.

Ondersteuning op onze school

2.1 – Visie op ondersteuning

Maarten van Rossem heeft het doel, dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongeren, die nu en in de toekomst een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Leerlingen die na vier jaar vmbo een diploma halen, kunnen met een meer dan gemiddelde kans op succes starten aan een vervolgopleiding. Voor leerlingen die hierbij extra ondersteuning nodig hebben, wordt deze op verschillende manieren geboden.

Maarten van Rossem is een waarden gedreven organisatie.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • diversiteit,
 • vertrouwen,
 • verbinden,
 • verantwoordelijkheid.

Het is onze visie, dat leerlingen maximaal leren en zich maximaal ontwikkelen wanneer het onderwijsaanbod en de ondersteuning aansluiten bij de achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses van de individuele leerlingen

Dit is zichtbaar in onze school, doordat wij in ons denken en doen laten zien, dat wij: 

 • vinden dat ieder mens het vermogen heeft om zich te ontwikkelen.
 • vinden dat leren gaat over de combinatie van uitdagen en ruimte bieden.

vinden dat acceptatie en omgaan met diversiteit het uitgangspunt moet zijn voor ons handelen. Leerlingen, medewerkers en collega’s in opleiding met verschillen in levensovertuiging, herkomst, aanleg en omstandigheden leren en werken met elkaar samen.

 • vinden dat er maximaal geleerd wordt wanneer er maatwerk wordt geboden.
 • vinden dat iedereen verantwoordelijkheid kan en moet nemen.
 • staan voor veiligheid en geborgenheid: zowel fysiek als psychisch, vanuit respect en begrip voor elkaar.

Dit betekent voor passend onderwijs binnen onze school dat wij:

 • waar nodig samen met de leerling, mentor en de ouders/verzorgers op zoek gaan naar passende ondersteuning in of buiten de school vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

er op onze school docenten en medewerkers zijn, die in staat zijn pedagogische en didactische ondersteuningsbehoeften van leerlingen te signaleren, in kaart te brengen en te vertalen in een passende werkwijze. Dit kan op allerlei verschillende manieren vorm worden gegeven: in de klas of buiten de klas, individueel of in groepsverband, dan wel in de school of buiten de school.

Op onze school werken we met basisondersteuning en extra ondersteuning. Hieronder beschrijven we het verschil tussen beide ondersteuningsvormen.

2.2 – Basisondersteuning

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die geboden wordt door alle scholen binnen het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06. We hebben de volgende dingen met elkaar afgesproken:

1.    De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht.
Op Maarten van Rossem houden we de leerontwikkeling van leerlingen bij door meerdere keren per jaar rapportbesprekingen te voeren met de docententeams. Daarna voeren leerlingen samen met de mentor en met ouders de rapportgesprekken. In deze gesprekken staat niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de leerling op sociaal-emotioneel gebied centraal. Alle leerlingen die op basis van hun rapport een risico vormen op zittenblijven, worden 4 keer per jaar besproken in een overleg waar diverse ondersteuners betrokken zijn om samen te bepalen welke extra inspanning, naast datgene wat mogelijk al ingezet is, gewenst is.

Er zijn wekelijks leerlingenbesprekingen in de diverse afdelingen van onze school. In deze leerlingenbesprekingen staat de voortgang van leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel centraal. Wanneer blijkt dat de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en/of op cognitief gebied anders verloopt dan wij redelijkerwijs zouden mogen verwachten, zetten wij in samenspraak met de mentor, leerling en ouders verschillende vormen van maatwerkondersteuning in om de ontwikkeling weer op gang te helpen.

Al onze onderbouwleerlingen één keer per week deel aan een maatwerkuur opgenomen in onze lessentabel, waar de leerlingen standaard deelnemen aan een ondersteuning uur, dan wel verdieping uur. Aan welke ondersteuning, dan wel verdieping zij deelnemen is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling.

Maarten van Rossem neemt in de onderbouw drie keer een toets van het CITO VAS af. Deze toetsen brengen de leervorderingen van de leerlingen nog weer op een andere manier in kaart.

Wanneer een leerling bij ons aangemeld wordt en de toeleverende aangeeft dat een leerling direct extra ondersteuning nodig heeft, dan komt dit in het startdocument en houden wij hier als school rekening mee.

Leerlingen kunnen op onze school per vak niveau gedifferentieerd examen doen (Kameleonprioject). Dit betekent dat zij hun talenten volop kunnen benutten.

2.    De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel.
Voor iedere nieuwe leerling wordt op Maarten van Rossem een startdocument gemaakt. Dit startdocument komt tot stand door alle informatie die er over de leerling bekend is in één document te verzamelen en op te schrijven wat de leerling nodig heeft om op een passende manier onderwijs te kunnen volgen.

In de onderbouw kunnen de leerling wekelijks uitgenodigd worden door hun mentor voor coaching gesprekken. Voor alle leerlingen van de VMBO afdeling worden klassenplannen geschreven, voor de leerlingen van onze VMBO+ afdeling wordt er voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) geschreven.

Wanneer het handelingsrepertoire van de mentoren onvoldoende toereikend is om een adequaat antwoord te geven op de ondersteuningsvraag van de leerling kan er een beroep gedaan worden op het ondersteuningsteam. In dit team werkden de ondersteuners, ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, leerlingbegeleiders, maatschappelijk werker en het ABC-team samen om maatwerk te beiden aan leerlingen. Waar nodig gaan zij ook in gesprek met docenten om hen handvatten te bieden in de begeleiding van de leerling.

Veel van onze docenten gebruiken hun scholingsbudget om extra studiedagen te volgen of zichzelf verder te scholen en/of te ontwikkelen.

3.    De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en medewerkers.
Wij vinden dat de school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige en vriendelijke manier met elkaar omgaan.

De school is verdeeld in verschillende afdelingen, die zo veel mogelijk hun eigen plek in de school hebben. Iedere klas heeft een mentor, die als eerste aanspreekpunt functioneert voor leerlingen en ouders. Daarnaast heeft iedere afdeling een afdelingscoördinator en leerlingbegeleider, waar leerlingen laagdrempelig terecht kunnen.

Het pedagogisch klimaat krijgt permanente aandacht van het personeel. Het personeel is zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij hierin heeft.

De schoolregels zijn transparant en voor iedereen terug te vinden. In de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan de verschillende thema’s (b.v. pesten, social media), die bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat. Ook worden er door het jaar heen gastlessen verzorgd of voorstellingen gegeven, die met dit thema te maken hebben.

In de pauzes wordt er gesurveilleerd door meerdere docenten. Tevens is er een pedagogisch conciërge in de school, die niet alleen in de pauzes maar ook op andere momenten toezicht houdt en in gesprek gaat met leerlingen.

Maarten van Rossem heeft in schooljaar 2016-2017 telefoontassen in gebruik genomen. Dat wil zeggen dat leerlingen tijdens de les hun mobieltje opbergen in de telefoontas of in hun kluisje leggen. Het gebruik van deze telefoontassen heeft er oe geleid dat er minder onrust rond het al dan niet ongewenst gebruiken van mobieltjes tijdens de lessen is.

4.    De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over.
Voor iedere nieuwe leerling wordt op Maarten van Rossem een startdocument gemaakt. Dit startdocument komt tot stand door alle informatie die er over de leerling bekend is in één document te verzamelen en op te schrijven wat de leerling nodig heeft om op een passende manier onderwijs te kunnen volgen. Dit startdocument wordt besproken in de commissie van toelating. Op die manier zijn de leerlingen direct goed in beeld bij alle betrokkenen. Tevens vindt er een warme overdracht plaats met het basisonderwijs.

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond per leerjaar, waar de ouders kennis kunnen maken met de nieuwe mentor en waarin uitgelegd wordt wat er het komende schooljaar zoal op het pad van de leerling gaat komen. Voor de leerlingen van de VMBO+ afdeling worden bij de eerste rapportbespreking het ontwikkelingsperspectief met de ouders en de leerling besproken en worden de jaardoelen voor de leerling gezamenlijk vast gesteld.

Een goed contact tussen de mentor, de leerling, en zijn/haar ouder(s) vinden wij erg belangrijk.

Voor zij-instromers vindt er in iedere rapportperiode een gesprek plaats met één van de ondersteuners uit het ABC-team. Op die manier zorgen wij er voor dat zij goed in beeld zijn, zich snel thuis voelen en zo nodig direct maatwerkondersteuning krijgen.

In alle vier de leerjaren van onze school neemt loopbaanontwikkeling een belangrijke plek in en houden leerlingen zich bezig met het vinden van antwoord op de vragen: “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”.

Wanneer leerlingen bij ons uitstromen naar het MBO begeleiden wij onze leerlingen in de volgende stap middels een warme overdracht.

Onze ondersteuningscoördinator heeft zeer regelmatig contact met de basisscholen en scholen voor VO

in Arnhem en omgeving. Verder participeren wij in projecten samen met het BAO en VO. Op die manier proberen wij zo veel mogelijk afstemming te vinden met het basisonderwijs om de stap naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen zo klein mogelijk te maken.

5.    De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur.
zie hoofdstuk 3 van dit SOP.
6.    De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding van leerlingen vast.
De ondersteuningscoördinator stelt jaarlijks een plan op m.b.t. de schoolondersteuning. In dit plan worden de speerpunten en doelen m.b.t. de schoolondersteuning voor het komende schooljaar geformuleerd. Dit geldt voor zowel de basisondersteuning, als de extra ondersteuning. Daarnaast wordt er aangegeven hoe de school voor het lopende schooljaar gaat bijdragen aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband VO Arnhem e.o.

Tegelijkertijd bevat dit plan een jaarverslag m.b.t. voorafgaande schooljaar. In dit jaarverslag wordt geëvalueerd of de doelen, die voor dat schooljaar gesteld waren ten aanzien van de schoolondersteuning behaald zijn. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van getallen m.b.t. behaalde resultaten.

Voor individuele leerlingen die gebruik maken van extra ondersteuning zijn er gedurende het schooljaar op verschillende plekken en tijdstippen evaluatiemomenten. Dat kan zijn op het moment dat een ondersteuning is afgerond of als tussenevaluatie, maar ook doordat voortgang van de leerling met regelmaat besproken wordt besproken in ons interne zorgteam en/of zorg- en adviesteam.

Het managementteam voert gesprekken met de docenten over hun functioneren en samen stellen zij vast, waarin de docent zich nog verder wil en kan ontwikkelen. Lesbezoeken maken hier onderdeel van uit.

7.    De school heeft kortdurende ondersteuning op het gebied van leren en/of gedrag beschikbaar voor alle leerlingen van de school, indien zij daar behoefte aan hebben.
zie paragraaf 2.3 van dit SOP.

2.3 – Extra ondersteuning

Extra ondersteuning op school zetten in als het nodig is, dus als de ondersteuningsbehoeften van de leerling zichtbaar zijn op school. Dit is voor iedere leerling maatwerk.

Vaak is extra ondersteuning een intensivering van de ondersteuning die wij in de basisondersteuning kunnen bieden (structureler, frequenter en/of langduriger).

Extra ondersteuning wordt ingezet in overleg met de leerling, ouders en mogelijk deskundigen van buiten de school. Als een leerling extra ondersteuning krijgt, worden de afspraken hierover vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Maarten van Rossem heeft een afdeling VMBO+ in de school. Deze afdeling is door het samenwerkingsverband VO Arnhem e.o. aangemerkt als arrangement in de lichte ondersteuning en zodanig bedoeld voor leerlingen die aangewezen zijn op regulier voortgezet onderwijs, maar die een meervoudige ondersteuningsvraag op cognitief en sociaal-emotioneel gebied hebben. Onder 2.4. wordt er nadere uitleg over dit arrangement gegeven.

Wij hebben een aanbod voor leerlingen met de volgende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften:

 

LEREN

 

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het tot leren komen en blijven. Het gaat hierbij om het aanleren van algemene studievaardigheden en/of begeleiding bij specifieke vakken. Ook betreft het leerlingen die extra uitdaging in het onderwijsprogramma kunnen gebruiken.
Aanbod Basis Extra Toelichting
Leerondersteuning x x Deze ondersteuning is geïntegreerd in het lesrooster. Voor leerlingen van de onderbouw staat er een maatwerkuur op het lesrooster, waar zij gedurende een aaneengesloten periode 1 lesuur per week extra ondersteuning krijgen in een vak of leerdomein waarin zij achterstanden hebben. Dat kan bijvoorbeeld voor Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en begrijpend en/of technisch lezen. Voor leerlingen van de VMBO+ afdeling worden in het OPP de didactische doelen vastgesteld.
Dyslexiebegeleiding x   Maarten van Rossem heeft een dyslexie/dyscalculie coach. Deze coach zorgt er voor dat alle leerlingen met dyslexie aan het begin van het schooljaar een dyslexiepas krijgen, dat er indien gewenst een digitaal boekenpakket besteld wordt en dat zij een thuislicentie krijgen voor de dyslexie ondersteunende software “Claroread”.

Op de dyslexiepas staat vermeld van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken, bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, werken met een laptop of vergrotingen.

Dyscalculiebegeleiding x   Maarten van Rossem heeft een dyslexie/dyscalculie coach. Deze coach zorgt er voor dat alle leerlingen met dyscalculie aan het begin van het schooljaar een dyscalculiepas krijgen.

Op de dyscalculiepas staat vermeld van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken, bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen.

Hulp bij plannen en organiseren x x Maarten van Rossem maakt in de onderbouw gebruik van weekplanners en in de bovenbouw van periodeplanners voor de leerlingen. Dit geeft de leerlingen houvast bij het plannen en organiseren van het werk. In de mentorlessen in de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan deze vaardigheid. Daarnaast zijn er coaching gesprekken met leerlingen waar ook ondersteuning geboden kan worden. Voor leerlingen die veel er veel moeite hebben biedt “leren op maat” uitkomst. Hier worden leerlingen na lestijd of in een tussenuur individueel geholpen met de planning en organisatie van het werk.
NT-2   x Voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en voor wie Nederlands de 2e taal is verzorgen wij extra taalondersteuning. Daarnaast wordt het ABC-team ingezet om per leerling af te stemmen welke extra ondersteuning gewenst is.
“Leren op maat”   x Bij ”leren op maat” werken leerlingen werken onder begeleiding aan hun huiswerk in een ontspannen sfeer en krijgen zij hulp bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk.
 

GEDRAG

 

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het leren omgaan met zichzelf en anderen en bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld bij het opbouwen en onderhouden van relaties met medeleerlingen en docenten, bij het op gepaste wijze opkomen voor jezelf en het kunnen omgaan met druk, stress en angsten.
Aanbod Basis Extra Toelichting
Faalangstreductietraining x   Voor de leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben in deze bieden wij in de in het lesrooster opgenomen maatwerkuren faalangstreductietraining aan.
Sociale vaardigheidstraining x   Voor de leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben in deze bieden wij in de in het lesrooster opgenomen maatwerkuren sociale vaardigheidstraining aan.
Examenvreestraining   x Leerlingen met examenvrees worden voor ondersteuning aangemeld bij het ABC-team. Afhankelijk van de vraagstelling kan er in groepjes of individueel ondersteuning geboden worden.
Weerbaarheidstraining x   Voor de leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben in deze bieden wij in de in het lesrooster opgenomen maatwerkuren weerbaarheidstraining aan. De insteek kan verschillend zijn: via sport, drama of door met paarden om te gaan (paardenmaat).
Individuele, oplossings-gerichte gesprekken x x Er zijn individuele coaching gesprekken tussen leerlingen en mentoren. De leerlingen worden voor deze gesprekken uitgenodigd of kunnen plaats vinden op verzoek van de leerling. Ook tussentijd er regelmatig gesprekken met leerlingen en mentoren. Daarnaast zijn er op iedere afdeling leerlingbegeleiders die vraag gestuurd ingezet worden bij oplossingsgerichte gesprekken. Wanneer er de noodzaak is om gedurende een langere periode met regelmaat dergelijke gesprekken te voeren kan één van de ondersteuners van het ABC-team worden ingezet.
Ketenpartners x x Maarten van Rossem hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de ketenpartners, zoals de wijkteams, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en de leerplichtambtenaar. Zij zijn wekelijks   één of meerdere dagdelen in school aanwezig. Zij worden waar nodig zo veel mogelijk betrokken bij de begeleiding van de leerlingen, uiteraard in overleg met ouders/verzorgers,
       

 

 

GEZONDHEID

 

Voor leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning omdat zij lichamelijke klachten hebben (motoriek, zicht, gehoor, taal/spraak of een medische aandoening). Te denken valt aan aanpassingen in het schoolgebouw en het inzetten van hulpmiddelen.
Aanpassingen Toelichting
lift Ons gebouw heeft twee verdiepingen. Wij hebben een lift in ons gebouw.
invalidentoilet Wij hebben een invalidentoilet in het gebouw.
Ambulante begeleiding cluster 1 en 2 Voor leerlingen die bij ons op school geplaatst worden met een licht of medium arrangement cluster 1 of 2 werken wij samen met de ambulant begeleiders van deze clusters. Zij ondersteunen niet alleen de leerlingen met een arrangement, maar ook de docenten die les aan deze leerlingen geven en dragen bij aan het vergroten van de expertise van de docenten in deze. Wij hebben een samenwerkingsconvenant met cluster 2. Dat wil zeggen dat er een behoorlijke groep leerlingen met taal-en spraakontwikkelingsstoornissen bij ons op school met succes onderwijs volgen.
   
   

 

2.4 – Specifiek aanbod binnen onze school

Het komt geregeld voor dat meerdere leerlingen dezelfde ondersteuningsvragen hebben. Wij proberen deze ondersteuningsvragen zoveel mogelijk te clusteren binnen onze school, zodat we onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen.

Binnen onze school kennen we het volgende specifieke aanbod:

 

Afdeling VMBO+

 

Sommige leerlingen die in het vmbo starten hebben extra steun nodig.

De leerlingen die in de afdeling VMBO+ onderwijs volgen zijn leerlingen die veelal in aanmerking komen voor LWOO. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van leerachterstanden. Daarnaast hebben zij meer dan gemiddelde ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel gebied.

Voor hen bieden wij de leerwegen BBL, KBL en TL aan.

In het kader van passend onderwijs is deze afdeling een arrangement in de lichte ondersteuning.

 

Aandacht en tijd; ruimtelijke omgeving; expertise
 

De groepen zijn klein, maximaal 15 leerlingen. Er is veel kennis en expertise aanwezig om te helpen met specifieke problemen en om hulp op maat te geven. Na klas 2 zijn er in de afdeling vmbo+ verschillende mogelijkheden om de schoolloopbaan te vervolgen. De leerling kan in de bovenbouw een vmbo diploma halen binnen de afdeling vmbo+ of de overstap maken naar de reguliere afdeling van onze school binnen de school.

Voor iedere leerling wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) geschreven. Er wordt enerzijds gewerkt aan het versterken van die gebieden waar de leerling problemen ondervindt en anderzijds aan het gebruiken van mogelijkheden en ontwikkelen van talenten.

De afdeling vmbo+ heeft een eigen herkenbare, veilige plek binnen de school.

 

 

School in de school: Cluster 2 VSO Stijgbeugel

 

Sinds het schooljaar 2016 – 2017 heeft Maarten van Rossem een intensieve samenwerking met het Kentalis College de Stijgbeugel. De bovenbouw van de Stijgbeugel (voor leerlingen met een intensief arrangement Cluster 2) is hier gehuisvest en het onderwijs vindt hier in gedeelde symbiose plaats.

 

Aandacht en tijd; ruimtelijke omgeving; expertise
De kernvakken en enkele profielvakken worden verzorgd door vakdocenten van Kentalis, overige profiel vakken en alle praktijkvakken worden verzorgd door docenten van het Maarten van Rossem. Tijdens deze lessen is een docent van Kentalis als begeleider aanwezig. Op deze wijze is extra ondersteuning en expertise voor een grotere groep leerlingen beschikbaar en vindt expertise uitwisseling plaats tussen docenten van Kentalis en het Maarten van Rossem.

De bovenbouw van de Stijgbeugel heeft een eigen herkenbare, veilige plek binnen de school.

 

 

Tijdelijke opvang van leerlingen

 

In onze ruimte 003 kunnen wij leerlingen op verschillende manieren een tijdelijke opvang bieden. De ruimte wordt bemenst met de ondersteuners van ons ABC-team.

Zo zijn er zijn leerlingen die dag opstarten en afsluiten in deze voorziening en op die manier met hulp meer structuur leren aanbrengen aan hun schooldag. Er zijn leerlingen die op het moment dat zij overprikkeld dreigen te raken gebruik maken van deze voorziening door een time-out te nemen. Er zijn ook enkele leerlingen, die een meer complexe hulpvraag op sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig gebied hebben en waarbij het begeleidingsplan (nog) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en daarom tijdelijk geheel of gedeeltelijk opgevangen worden buiten de reguliere lessen

Op deze manier wordt er een vaak preventieve begeleiding aan deze leerlingen geboden om daarna weer te kunnen deelnemen aan de lessen. Ook leren zij vaardigheden aan om verdere escalatie of vroegtijdig schooluitval te voorkomen.

 

Aandacht en tijd; ruimtelijke omgeving; expertise
In onze ruimte 003 is er de mogelijkheid tot het dagelijks bieden van begeleiding in een rustige leer- en werkomgeving met waar nodig ondersteunende gesprekken en/of coaching en training.

De ruimte is kleinschalig en bevindt zich op een rustige plek in de school. Er is minimaal altijd eén van de ondersteuners van onze school aanwezig.

Leerlingen worden specifiek aangemeld voor deze ondersteuning en kunnen van deze ondersteuning gebruik gaan maken als dit akkoord bevonden is in het ondersteunersoverleg.

In de begeleiding van deze leerlingen proberen we in de aanpak zo goed mogelijk af te stemmen met leerling, ouders, hulpverleners om zo samen tot een succesvolle aanpak te komen.

 • Ondersteuningsstructuur van onze school

3.1 – Schematische weergave van onze ondersteuningsstructuur

Het schema laat zien hoe de communicatielijnen lopen en wie waarvoor verantwoordelijk is binnen onze s

Ondersteuningsbehoeften van leerlingen
Wie signaleert?

·        vakdocenten-mentoren-ondersteuners

·        ouders/verzorgers

·        leerlingen

·        afdelingscoördinator/afdelingsleider/leerlingbegeleiders

Hoe?

·        startdocument

·        klassenplan (regulier)

·        OPP (VMBO+)

·        Leerlingbespreking

 
De leerling kan zonder extra ondersteuning het onderwijsprogramma volgen
De leerling heeft een ondersteuningsvraag waarin vanuit de basisvoorziening voorzien kan worden Hoe?

·        Aanbieden maatwerklessen

·        Afspraken begeleiding leerling op maat in de groep

·        Inzet ABC-team voor algemene begeleiding en coaching

·        Aanbieden “Leren op maat”

De leerling heeft een meer complexe ondersteuningsvraag waarin niet vanuit de basisvoorziening voorzien kan worden
 
Verwijzing naar het ondersteuningsteam Hoe?

·        Inzet ABC-team voor specifieke leerlinggerichte begeleiding en coaching

Bespreking in het interne zorgteam

 

Hoe?

·        Afdelingscoördinator meldt samen met de mentor de leerling aan

·        Ouders worden geïnformeerd over de aanmelding

·        Intern zorgteam bespreekt de leerling en formuleert de actie

·        Intern zorgteam monitort en evalueert de voortgang

·        Afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie

Inzetten van externe hulpverlening Hoe?

·        In overleg met de leerling en/of ouders/verzorgers wordt afgestemd welke vorm van externe hulpverlening gewenst is

·        In principe monitort de mentor de voortgang en onderhoudt de mentor de contacten met de externe hulpverlening, tenzij de leerling ook besproken worden in het interne zorgteam. In dat geval is een van de ondersteuners of afdelingscoördinatoren casemanager

·        Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding bij externe hulpverlening, school kan indien gewenst ondersteunen

 
 

De ondersteuningsvraag van de leerling is dermate complex en alle vanuit het interne zorgteam ingezette acties leiden niet of maar gedeeltelijk tot de gewenste verandering

 

 

 

 

 

Bespreking in het Zorg- en adviesteam

 

 

Hoe?

·        Afdelingscoördinator meldt samen met de mentor de leerling aan

·        Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de inhoud aanmelding en geven toestemming voor de bespreking van hun kind in het ZAT.

·        ZAT bespreekt de leerling en formuleert de actie

·        Uitkomst wordt door afdelingscoördinator teruggekoppeld naar ouders/verzorgers

·        De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de voortgang

  

3.2 – Ondersteuning van docenten

Op deze wijze ondersteunen wij onze docenten bij het lesgeven aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben:

Er is binnen de leerlingenbesprekingen overleg tussen de docenten en mentoren over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daar waar nodig vindt er ook tussendoor overleg plaats.

Daar waar nodig kunnen ondersteuners ingezet worden om docenten te ondersteunen in de begeleiding van de leerlingen. Dat kan op verschillende manieren: lesobservatie, huisbezoek, gezamenlijk handelingsadviezen formuleren of ondersteunen in gesprekken met externe hulpverlening en/of ouders/verzorgers.

3.3 – Deskundigen

Onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen – uiteraard afhankelijk van zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften – onderstaande deskundigen beschikbaar.

Inzet van deze deskundigen loopt via de ondersteuningscoördinator. De mentoren kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning van de leerling.

Deskundigen van school
1 ondersteuningscoördinator
2 afdelingscoördinatoren
2 leerlingbegeleiders
1 orthopedagoog
1 schoolmaatschappelijk werker
1 jongerencoach
1 pedagoog/ambulant begeleider passend onderwijs
1 dyslexie/dyscalculie coach
2 LC-docenten “Maatwerk”
1 LC-docent “Toelating en Verwijzing”
Deskundigen van buiten school, structureel beschikbaar
2 leerplichtambtenaren
1 wijkcoach
1 jeugdverpleegkundige
1 schoolarts
1 schoolmaatschappelijk werker (Pactum)
1 ambulant begeleider van cluster 2 (Kentalis)
1 ambulant begeleider van cluster 1 (Bartiméus)
Deskundigen van buiten school, op afroep beschikbaar
Jeugdagent wijk Vredenburg
Marant, onderwijs in de thuissituatie voor het zieke kind
Overige externe hulpverlening, zoals Rio-zorg, Max Ernst, Karakter, Pro Persona, etc.
Download de schoolgids 2023-2024!